Bảng Giá

CO-01

Giá tốt

VNĐ 200,000/ tháng
UI_3_-20-512     SSD :  10 GE
UI_3_-20-512 Băng thông :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Database :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Addon Domain :  10
UI_3_-20-512 Email:  Không giới hạn
UI_3_-20-512 CPU (core):  1024MB
UI_3_-20-512 CPU (core): 1
UI_3_-20-512 Cpnel: Có 1
UI_3_-20-512 Công cụ thiết kế Webnhanh:  Có
UI_3_-20-512 Kho giao diện: Có
UI_3_-20-512  web tự động: Có
UI_3_-20-512  landing page:  Không giới hạn
UI_3_-20-512 backend quản trị website: Có

 

 

 

 

 

CO-01

Giá tốt

VNĐ 250,000/ tháng
UI_3_-20-512     SSD :  10GE
UI_3_-20-512 Băng thông :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Database :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Addon Domain :   Không giới hạn
UI_3_-20-512 Email:  Không giới hạn
UI_3_-20-512 CPU (core):  1024MB
UI_3_-20-512 CPU (core): 2
UI_3_-20-512 Cpnel: Có 1
UI_3_-20-512 Công cụ thiết kế Webnhanh:  Có
UI_3_-20-512 Kho giao diện: Có
UI_3_-20-512  web tự động: Có
UI_3_-20-512  landing page:  Không giới hạn
UI_3_-20-512 backend quản trị website: Có

 

 

 

 

 

CO-01

Giá tốt

VNĐ 350,000/ tháng
UI_3_-20-512     SSD :  15 GE
UI_3_-20-512 Băng thông :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Database :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Addon Domain :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Email:  Không giới hạn
UI_3_-20-512 CPU (core):  2048MB
UI_3_-20-512 CPU (core): 3
UI_3_-20-512 Cpnel: Có 1
UI_3_-20-512 Công cụ thiết kế Webnhanh:  Có
UI_3_-20-512 Kho giao diện: Có
UI_3_-20-512  web tự động: Có
UI_3_-20-512  landing page:  Không giới hạn
UI_3_-20-512 backend quản trị website: Có

 

 

 

 

 

CO-01

Giá tốt

VNĐ 480,000/ tháng
UI_3_-20-512     SSD :  30GE
UI_3_-20-512 Băng thông :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Database :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Addon Domain :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Email:  Không giới hạn
UI_3_-20-512 CPU (core):  2048MB
UI_3_-20-512 CPU (core): 4
UI_3_-20-512 Cpnel: Có 1
UI_3_-20-512 Công cụ thiết kế Webnhanh:  Có
UI_3_-20-512 Kho giao diện: Có
UI_3_-20-512  web tự động: Có
UI_3_-20-512  landing page: Có
UI_3_-20-512 backend quản trị website: Có